S: kommunalt handlingsplan

 LEVA OCH BO 
 - en kommun att vilja leva och bo i

 

 En attraktiv kommun med bra boende för olika behov

Ystads kommun har en stor potential att öka sin befolkning. Det finns en lång kö av människor som önskar att bosätta sig här. En ökad befolkningsmängd ger ökade resurser till investeringar som ytterligare kan stärka attraktionskraften.

Ystad är ett regionalt centrum som lockar till sig besökare från andra kommuner. Därför måste det finnas möjligheter för handeln att utvecklas; dock bör externa köpcentra undvikas. Den gamla stadskärnan och kulturen med klostret, teatern, konstmuseet och de olika evenemangen är kända, positiva varumärken för Ystad. Med ett nytt badhus och nya sporthallar bör även fritidssektorn få ett lyft. Även detta bidrar till att göra Ystad kommun mer attraktiv.

Ystad har idag en alldeles för låg produktion av bostäder. Kraftig obalans råder mellan utbud och efterfrågan. Att få bukt med denna obalans är väsentligt både för kommunens ekonomi och det lokala näringslivet. Att få bättre fart på bostadsbyggandet är en stor utmaning. Framgång kräver ett effektivt samarbete med berörda intressenter. Ett bostadspolitiskt råd bör vara ett lämpligt forum för sådant samarbete. Ystadbostäder ska ha en viktig roll i arbetet med att nå byggmålet.

Förutom tätorten anser vi att det ska satsas på byarna. Här finns möjligheter till utbyggnad men också att förbättra servicen, exempelvis genom att se till så att belysning, trafiksäkerhet och tillgänglighet fungerar. Köpingebro är en av de byar vi vill satsa på, med tågstation, närbutik och samhällsservice såväl som möjligheter till rekreation och fritidsaktiviteter.

Vi socialdemokrater anser att det behövs en offensiv bostadspolitik och vill satsa på nybyggnation som särskilt är anpassat för ungdomar som vill skaffa ett eget boende. Idag tvingas ungdomar bo kvar hos sina föräldrar i allt större utsträckning. Detta hänger naturligtvis också samman med svårigheten att hitta ett arbete så att man kan försörja sig själv.

Blandad bebyggelse med villor, bostadsrätter och hyresrätter i områdena är viktig för att motverka segregation. Dock kan det i vissa livssituationer finnas behov av boende som mer riktar sig till särskilda grupper. Det kan vara ungdomar, äldre och ensamstående. 

Miljöaspekter måste i högre grad påverka bostadsområdenas planering för att minimera klimatpåverkan.

Socialdemokraterna vill satsa på en form av ungdomsboende med billigare och mindre lägenheter. Det behöver tas fram mer flexibla planlösningar, som kan passa människors olika behov.  Socialdemokraterna kommer att arbeta intensivt för att fler hyreslägenheter ska byggas i Ystad kommun. Det kan göra det möjligt för fler ungdomar att bo kvar i Ystad eller fler ungdomar att flytta till Ystad om de så önskar, till exempel vid studier i Malmö eller Lund. Andra möjligheter för att få fler lägenheter för unga kan vara vindslägenheter och kollektivboenden, både centralt i Ystad och i byarna. En fjärdedel av alla nyproducerade lägenheter ska vara förbehållna ungdomar.

Under mandatperioden vill socialdemokraterna se över vilka behov som finns rörande boende för äldre. Vi vill satsa på ett mer omfattande byggprogram där bland annat bostäder för ungdomar och äldre prioriteras. Det gäller att Ystad kommun som helhet kan erbjuda stor variation av boende som passar individens behov. Dessa ska finnas med i det övriga fastighetsbeståndet. Det är viktigt att det finns tillgång till billiga och bra bostäder även för de äldre.

Behovet av särskilda boendeformer för äldre och personer med fysiskt och/eller psykiskt funktionsnedsättning fortsätter att öka. Det måste finnas större framförhållning när det gäller den här formen av bostäder. De som är äldre och sjuka kan inte vänta i åratal på att ett boende ska bli ledigt. Det är därför av största vikt att följa upp hur behoven utvecklas och ha god framförhållning med marktillgång och planer.

Behovet av ett eget boende med högre trygghet efterfrågas av allt fler äldre. Känslan av att kunna få hjälp om det uppstår problem gör stor skillnad. Trygghetsboendena stärker också känslan av samhörighet och social gemenskap. Därför är tillgången till gemensamhetslokaler en viktig komponent för att ge möjlighet till aktiviteter, som stärker de äldres nätverk och ger rum för social gemenskap. Det bör finnas tillgång till trygghetsboenden både i staden och i de större byarna. Socialdemokraterna ser området kring Dammhejdan som en självklar plats för ett äldre- och trygghetsboende.

Socialdemokraterna vill under mandatperioden

 • att befolkningen ska öka med minst 1 procent om året
 • att när nya detaljplaner utformas ska fyra faktorer vara vägledande: ekonomi, ekologi, närhet och kultur
 • att Ystadbostäder ökar sitt bestånd genom nybyggnation med minst 50 bostäder per år
 • att det totala bostadsbeståndet ökar med 150 bostäder per år
 • att när planering av nybyggnation i kommunen sker skall olika boende- och upplåtelseformer beaktas
 • att tilldelning av tomter ska villkoras med tydlig tidsbegränsning för verkställighet av byggandet
 • att det i detaljplaner för områden utanför tätorten ges möjlighet att bygga hyres- och bostadsrätter i småskaliga flerfamiljshus
 • att ett bostadspolitiskt råd inrättas för att driva upp takten i bostadsbyggandet
 • att Ystad utvecklar kvalitetsboende
 • att möjligheten till odlingslott utökas
 • att lokalt inflytande över den egna boendemiljön införs i de olika stadsdelarna
 • att satsning görs på en form av ungdomsboende med billigare och mindre lägenheter
 • att utredning görs av behovet rörande boende för äldre
 • att det sker dialog och planering mellan kommun och bostadsbolag avseende äldres boende, för att få ett tryggt boende
 • att äldre ska få utökade möjligheter till parboende
 • att äldreboendena ska vara aktiva nav i kommunen – inte isolerade öar
 • att ungdomslägenheter också skapas i de inre delarna av Ystad tätort
 • att kollektivboende för unga undersöks
 • att arbeta aktivt för att ungdomars möjlighet att komma in på bostadsmarknaden förenklas 
 • att kommunen skapar möjlighet för ungdomar att bo kvar och att vilja flytta till Ystad under sin studietid

 

 

14 sep 2014

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)